Nowe limity na 2014r

KSIĘGI RACHUNKOWE W 2014R

Podmiotami zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych wtedy gdy przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniósł najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. Średni kurs euro w dniu 30 września 2013 r., wynosił 4,1138 zł Limit w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wynosi:

1 200 000 x 4,2163 = 5 059 560 zł

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

MAŁY PODATNIK

- może skorzystać z kasowej metody rozliczanenia VAT
- może skorzystać z amortyzacji jednorazowej do 50 000 euro rocznie

l Mały podatnik
VAT
Mały podatnik VAT
pośrednik
Mały podatnik
PIT
limit w EUR 1 200 000€ 45 000€ 1 200 000€
limit w PLN 5 068 000PLN 190 000 PLN 5 068 000 PLN

OPODATKOWANIE DOCHODU W RAMACH RYCZAŁTU   EWIDENCJONOWANEGO

Podatnik ma prawo do opodatkowania dochodów w ramach ryczałtu ewidencjonowanego pod warunkiem:

- złożenia oświadczenia o wyborze tej formu opodatkowania przed rozpoczęciem działalności
- przy kontynuacji działalności – złożenie oświadczenia o wyborze ryczałtu
do 20 stycznia każdego roku
- nie przekroczenia limitu obrotów zamieszczonej w poniższej tabelce

działalność samodzielna dla spółki cywilnej
podmioty rozpoczynające
działalność
brak limitu brak limitu
podmioty kontynuujące
dzialalność
633 450 zł 633 450zł

AMORTYZACJA - limit wartości poczatkowej, jaką podatnicy mogą wrzucić w koszty w jednym roku, jako odpisy amortyzacyjne

rok limit
2014 50 000 euro 211 000 zł