Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych) 2015-2016

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas nie zmienia wysokości limitu, którego nieprzekroczenie uprawnia podatników do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej. Podobnie jak w latach 2013-2014, limit ten od 1 stycznia 2015 r. będzie wynosił 20.000 zł w roku. Podatnicy rozpoczynający sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w trakcie roku podatkowego dalej będą wyliczać limit w proporcji do okresu prowadzenia tej sprzedaży w danym roku podatkowym.

Od 1 stycznia 2015 r. nastąpi bardzo ważna zmiana: inaczej będzie się liczyć obrót do zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych. Ustawodawca zdecydował, że do obrotu nie będziemy wliczać pewnego rodzaju czynności do kwoty całościowego obrotu na potrzebę zastosowania zwolnienia. Czynności te to:
- dostawa nieruchomości
-
dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Pełny tekst rozporządzenia i katalog zwolnień znajduje się na stronie Sejmu RP http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001544

NOWE LIMITY NA 2015R

KSIĘGI RACHUNKOWE W 2015R Podmiotami zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych wtedy gdy przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniósł najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na dzień 30 września roku [...]

Nowe limity na 2014r

KSIĘGI RACHUNKOWE W 2014R Podmiotami zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych wtedy gdy przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniósł najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na dzień 30 września roku [...]

Podróże służbowe w kraju – diety na nowych zasadach

Okres obowiązywania Dieta (w zł) Ryczałt za nocleg (w zł) Ryczałt za dojazd (w zł) Od 1 marca 2013 r. 30 45 6

Obowiązki podmiotu korzystającego ze środowiska

Uprzejmie informujemy, iż jak co roku należy rozliczyć się z „wyprodukowanych” w firmie odpadów i śmieci w 2011 roku: – 31 stycznia mija termin składania sprawozdawczości dotyczącej opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wnoszenia opłat z tego tytułu – do końca lutego należy wysłać sprawozdawczość do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami za emisje [...]

Nowe przepisy dotyczące fakturowania ( obowiązują od 1 stycznia 2014r)

Termin wystawiania faktur: 1) Faktura powinna być wystawiona nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę 2) Faktura zaliczkowa – powinna być wystawiona najpóźniej 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy z wyjątkiem: Nie należy dokumentować fakturami zaliczek [...]

Nowa zasada odliczanie vat od faktur zakupu

Od nowego roku, nabywca będzie mogł odliczyć VAT z faktury w miesiącu (kwartale), w którym u sprzedawcy wystąpi obowiązek podatkowy lub w dwóch kolejnych miesiącach (kwartałach) Pod tym względem nabywca musi uważać, by VAT-u nie rozliczyć za wcześnie, ponieważ nowe przepisy dają możliwość do wystawienia faktury 30 dni przed transakcją. Faktura korygująca bez konieczności otrzymania [...]

Branże, dla których w 2014 roku zmieni się termin ustalania obowiązku podatkowego w podatku VAT

BRANŻA Do 31 grudnia 2013 Od 01 stycznia 2014 Transport i spedycja z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usług z chwilą wykonania usługi; gdy przed wykonaniem usługi zostanie wpłacona zaliczka, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej otrzymania Budownictwo z chwilą otrzymania całości lub części [...]

Firmy – Książka przychodów i rozchodów

Firmy – Książka przychodów i rozchodów

Własna firma i status bezrobotnego

Własna firma i status bezrobotnego Minister Pracy i Polityki Społecznej złożył do Sejmu projekt ustawy O zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw wraz z aktami wykonawczymi. Celem jej wprowadzenia jest doprecyzowanie tych przepisów, które budzą wątpliwości interpretacyjne. Ustawa ma ograniczać biurokrację oraz poprawić efektywność na rynku pracy. [...]